Η ievdomadiaia.gr/ (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω του δικτυακού τόπου της https://ievdomadiaia.gr/ (εφεξής το «site»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή της εφαρμογής app και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του site ή της εφαρμογής app και να δημιουργήσουν λογαριασμό (προφίλ) συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το site και η εφαρμογή app παρέχει στους χρήστες/τριες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου ή/και του ειδικού λογισμικού και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το site ή/και η εφαρμογή app, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του site ή της εφαρμογής app ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες/τριες/μέλη.

Το site και η εφαρμογή app διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.

Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή της εφαρμογής app ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες/τριες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους πάροχοι υπηρεσιών που διαφημίζονται στο site και στην εφαρμογή app και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site και της εφαρμογής app, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site και την εφαρμογή app, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και της εφαρμογής app και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site και της εφαρμογής app.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site και της εφαρμογής app στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site και της εφαρμογής app παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site και η εφαρμογή app αρνούνται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site και στην εφαρμογή app αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το site και η εφαρμογή app αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου τους, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυόνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Το site και η εφαρμογή app δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες/τριεςχρήστες/τριες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το site και η εφαρμογή app συμμορφώνονται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το site και η εφαρμογή app ενημερώνουν τους υποψήφιους πελάτες τους σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρουν, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του site και της εφαρμογής app δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site και της εφαρμογής app, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και της εφαρμογής app και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη- επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το site και την εφαρμογή app. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies βρίσκονται στην Πολιτική Cookies.

Σας παρακαλούμε να αφιερώστε λίγο χρόνο για να τους διαβάσετε. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τα όσα αναφέρονται σε αυτούς, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση των παραπάνω σελίδων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι οι όροι είναι αποδεκτοί από εσάς και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

Οι σελίδες της ievdomadiaia.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) είναι δημόσιες, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα σχόλιά σας, ενώ αυτά είναι πιθανό να εμφανίζονται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα απομακρύνουμε από τις σελίδες μας σχόλια, τα οποία παραβιάζουν τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του κάθε μέσου.

Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των σελίδων μας και της δυνατότητας συμμετοχής οποιουδήποτε επισκέπτη, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι αποκλειστικά και μόνο για τις δικές μας τοποθετήσεις και αναρτήσεις.

Ενθαρρύνουμε όλους και όλες εσάς:

 • Να συμπεριφέρεστε με ευγένεια και σεβασμό
 • Να δημοσιεύετε τη δική σας πρωτότυπη ανάρτηση στα σχόλια και να μην αναρτάτε περιεχόμενο το οποίο γνωρίζετε ότι είναι προϊόν απάτης
 • Να μην αναρτάτε σχόλια προσωπικά ή εμπιστευτικά
 • Να μην αναρτάτε το προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου εκτός και αν έχετε τη συγκατάθεσή του.

Παρακολουθούμε κάθε ανάρτηση ή/και σχόλιο που εμφανίζεται στις σελίδες μας αλλά και τα μηνύματα (inbox).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ανταπόκριση σε οποιοδήποτε ερώτημα, αναφορά ή σχόλιό σας σε εύλογο χρόνο, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση απάντησης σε κάθε ανάρτηση ή σχόλιο που θα εμφανίζεται στις σελίδες μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά σας στοιχεία ή εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά στοιχεία τρίτων και ιδίως ανηλίκων στη σελίδα αυτή και εν γένει σε δημόσιες σελίδες.

Για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο, ερώτημα ή/και παρατήρηση, είμαστε στη διάθεσή σας!

Πολιτική Διαχείρισης Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης

Σημειώνεται ότι αναρτήσεις/σχόλια που δεν συνάδουν με τους όρους χρήσης των σελίδων, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης και το προφίλ και τις αρχές και αξίες της ievdomadiaia.gr, θα διαγράφονται αμέσως μόλις γίνονται αντιληπτά από τη διαχειριστική ομάδα των σελίδων. Η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα αναφοράς (report) προς το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του προσώπου που τα ανήρτησε.

Το κοινό (επισκέπτες/χρήστες) που επισκέπτεται τις σελίδες οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις και την εν γένει νομοθεσία του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου των σελίδων αυτών. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης/χρήσης, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων, που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ αφορμής της χρήσης των σελίδων αυτών, γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Η ievdomadiaia.gr χωρίς να παρέχει κάποιου είδους εγγύηση και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων αυτών να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Η ievdomadiaia.gr δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη δημοσίευση επαληθευμένων πληροφοριών και γεγονότων. Λαμβάνουμε πολλά βήματα για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και διερευνούμε κάθε γεγονός με λεπτομερείς ερωτήσεις και σκεπτικισμό. Η κάθε δημοσίευση περνάει από λεπτομερή έλεγχο, όχι μόνο από τον υπεύθυνο δημοσιογράφο, αλλά και από την συντακτική ομάδα της εφημερίδας. Στα πλαίσια της οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες της, η ievdomadiaia.gr προσπαθεί να δημοσιεύει σχεδόν πάντα τις πηγές των πληροφοριών που λαμβάνει. Ωστόσο, η εφημερίδα αναγνωρίζει πως υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις όπου οφείλει να προστατεύσει την πηγή, είτε για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη και καλύτερη ενημέρωση είτε για να προστατεύσει με γνώμονα την δημοσιογραφική δεοντολογία την ασφάλεια της πηγής.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι επισκέπτες/χρήστες θα ακολουθούν τους κανόνες του υγιούς και ευπρεπούς διαλόγου και ζητάμε από όλους τους συμμετέχοντες στις σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειριστικής ομάδας των σελίδων, να συμπεριφέρονται με σεβασμό. Σχόλια ή αναρτήσεις που θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το περιεχόμενο που παρακάτω περιγράφεται, θα διαγράφονται:

 • Προσβλητικά, ακατάλληλα, υβριστικά άσεμνα ή άσχετα με το περιεχόμενο της σελίδας ή το θέμα της ανάρτησης
 • Απειλητικά, εξυβριστικά ή συκοφαντικά
 • Λανθασμένα, ανακριβή ή με οποιονδήποτε τρόπο παραπλανητικά
 • Ανήθικα, απρεπή, με σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο
 • Μεροληπτικά ή που προωθούν διακρίσεις (πχ φύλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνικότητα, αναπηρία κλπ)
 • Παράνομο περιεχόμενο σε θέματα προσβολής προσωπικότητας και παραβίασης δικαωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Spam και όσα περιλαμβάνουν ή συνδέονται με οποιασδήποτε μορφής ιό, spyware, ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή των χρηστών.

Επισημαίνεται ότι χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν τους όρους της εκάστοτε σελίδας επανειλημμένα, με δόλο ή με απρεπείς, επαναλαμβανόμενες (spam) ή διαφημιστικές αναρτήσεις ή χρήστες οι οποίοι κρίνεται από τη διαχειριστική ομάδα πως αποτελούν ψεύτικα προφίλ, trolls ή bots θα αποκλείονται από αυτήν και τα σχόλιά τους θα διαγράφονται.
 

Όροι συμμετοχής στη δυνατότητα σχολιασμού

1. Εισαγωγή
Οι όροι που ακολουθούν έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων της ievdomadiaia.gr για τη δυνατότητα σχολιασμού που παρέχεται στο σχετικό πεδίο, στο κάτω μέρος των άρθρων της ievdomadiaia.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τα όσα αναφέρονται σε αυτούς, παρακαλούμε να μην προβείτε σε σχολιασμό κάποιου άρθρου. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι οι όροι είναι αποδεκτοί από εσάς και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

2. Δυνατότητα ανάγνωσης και σχολιασμού
Τα άρθρα στο ievdomadiaia.gr είναι δημόσια ενώ είναι πιθανό να εμφανίζονται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ). Για την ανάγνωση των σχολίων, θα χρειαστεί να κάνετε δωρεάν εγγραφή στην ievdomadiaia.gr. Η δυνατότητα σχολιασμού παρέχεται ως προνόμιο με την αγορά συνδρομής στην ievdomadiaia.gr. Η δυνατότητα σχολιασμού υποστηρίζεται από πάροχο υπηρεσιών λογισμικού μέσω της χρήσης δικής του εφαρμογής.

3. Κανόνες σχολιασμού
Τα σχόλια που γράφετε δημοσιεύονται αυτόματα. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι αποκλειστικά και μόνο για τις δικές μας τοποθετήσεις και αναρτήσεις.
Ενθαρρύνουμε όλους και όλες εσάς:
○ Να συμπεριφέρεστε με ευγένεια και σεβασμό
○ Να δημοσιεύετε τη δική σας πρωτότυπη ανάρτηση στα σχόλια και να μην αναρτάτε περιεχόμενο το οποίο γνωρίζετε ότι είναι προϊόν απάτης
○ Να μην αναρτάτε σχόλια προσωπικά ή εμπιστευτικά
○ Να μην αναρτάτε το προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου εκτός και αν έχετε τη συγκατάθεσή του.
○ Να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά σας στοιχεία ή εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά στοιχεία τρίτων και ιδίως ανηλίκων
Το κοινό (επισκέπτες/χρήστες) που επισκέπτεται τα άρθρα οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις και την εν γένει νομοθεσία του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου των άρθρων αυτών.

4. Διαχείριση σχολίων
Παρακολουθούμε σχόλιο που εμφανίζεται στα άρθρα μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ανταπόκριση σε ερωτήματα, αναφορά ή σχόλιό σας σε εύλογο χρόνο, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση απάντησης σε σχόλιο που θα εμφανίζεται στα άρθρα μας.
Σημειώνεται ότι σχόλια που δεν συνάδουν με τους κανόνες χρήσης, την πολιτική απορρήτου, το προφίλ, τις αρχές και αξίες της Καθημερινής θα διαγράφονται αμέσως μόλις γίνονται αντιληπτά. Η Καθημερινή δεν ασκεί προληπτικά έλεγχο στα σχόλια των χρηστών και τηρεί τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334.
Σχόλια ή αναρτήσεις που θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το περιεχόμενο που παρακάτω περιγράφεται, θα διαγράφονται:
● Προσβλητικά, ακατάλληλα,άσεμνα ή άσχετα με το περιεχόμενο της σελίδας ή το θέμα της ανάρτησης
● Απειλητικά, εξυβριστικά ή συκοφαντικά
● Λανθασμένα, ανακριβή ή με οποιονδήποτε τρόπο παραπλανητικά
● Ανήθικα, απρεπή, με σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο
● Μεροληπτικά, ή που προωθούν διακρίσεις (πχ φύλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνικότητα, αναπηρία κλπ), ή την άσκηση βίας, ή την πρόκληση βλάβης σε ανήλικους.
● Παράνομο περιεχόμενο σε θέματα προσβολής προσωπικότητας και παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
● Spam και όσα περιλαμβάνουν ή συνδέονται με οποιασδήποτε μορφής ιό, spyware, ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή των χρηστών.
● Επαναλαμβανόμενες (spam) ή διαφημιστικές αναρτήσεις θα διαγράφονται.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αναγνώστες/συνδρομητές θα ακολουθούν τους κανόνες του υγιούς και ευπρεπούς διαλόγου και ζητάμε από όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειριστικής ομάδας της kathimerini.gr, να συμπεριφέρονται με σεβασμό. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων σχολίων που ακολουθούν τις άνω περιπτώσεις, ο χρήστης θα διαγράφεται (banned) από τη δυνατότητα σχολιασμού.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις σελίδες της ievdomadiaia.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ισχύουν και εφαρμόζονται ως προς εσάς οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου του κάθε μέσου.

Επιπλέον, οι επισκέπτες των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) υπόκεινται στους Όρους Χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της Καθημερινής και στην Πολιτική περί Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μη αναρτάτε προσωπικές πληροφορίες δικές σας ή τρίτων (πχ κινητά τηλέφωνα κλπ). Ανάρτηση ή σχόλιο που περιλαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες θα διαγραφεί. Οι όροι χρήσης της σελίδας αυτής ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στη σελίδα της Καθημερινής στο κάθε μέσο. Η ievdomadiaia.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης των σελίδων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της εκάστοτε σελίδας. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη επίσκεψη/χρήση της σελίδας αυτής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείται τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό. View more
Εντάξει